تصاویر

بازدید سرزده از روستای لیقوان و اسپیره خون

راهپیمایی 22 بهمن  “مهندس بیمقدار – دکتر پزشکیان – سردار مولوی در تبریز”

مراسم اهدا جوائز دانشجویان برگزیده تبریز

عکس های دور اول و دوم مجلس شورای اسلامی